شير يكطرفه وزنه‌اي

-----------------------------------

كاربرد:

شيـرهـای يكطـرفه از جمله شيرهـای خودكـار می‌باشند كه نه تنها بر روی مسير اغلب لوله‌های مورد استفاده در صنايع مختلف، بلكه در خروجی اغلب پمپ‌ها به جهت جلوگيری از بازگشت سيال در لوله‌ها و مسيرهايی كه سيال در آنها حركت دارد مورد استفاده قرار می‌گيرد.
 

-----------------------------------


شير يكطرفه | لوله و ماشين سازي ايران

 

-----------------------------------

‌شير يكطرفه وزنه‌ای فلنج‌دار:

اين شيرها به منظور جلوگيری از برگشت آب در خطوط آبرسانی استفاده و از صدمه ديدن ساير اجزاء جلوگيری به عمل می‌آورد. بطوريكه هر زمان جهت حركت جريان سيال معكوس شود، به سرعت جريان سيال را به طور كامل قطع كرده و تا هنگامی كه جهت حركت سيال به حالت قبل برنگردد، شير كاملاً بسته خواهد ماند و بعد از برقراری جريان سيال در جهت صحيح، ديسك شير يكطرفه دوباره به صورت خودكار باز گرديده و جريان سيال برقرار می‌شود.
 
-----------------------------------
گستره توليد و محدوده کاربرد:
 
قطر اسمي: 800 ~ 200 DN
فشار اسمی: PN 10, 16, 25
گستره دمای مجاز: 10- تا 65+ درجه سانتيگراد
سیال قابل استفاده: آب
 
-----------------------------------
استانداردهاي توليد:
 
EN 12334: استاندارد شير آلات صنعتی ـ شيرآلات يكطرفه چدنی
DIN EN 558: استاندارد شيرآلات صنعتی ـ ابعاد وجه تا وجه فلنج‌ها
DIN EN 1092-2: استاندارد فلنج‌ها و اتصالات مربوطه ـ فلنج‌های مدور برای شيرآلات، لوله‌ها و اتصالات چدنی
DIN 3476: استاندارد پوشش‌دهی شيرآلات و اتصالات با رنگ اپوكسی پودری و يا مايع
ISO 5208: استاندارد شيرآلات صنعتی ـ تست تحت فشار برای شيرآلات
DIN EN 1563: استاندارد ريخته‌گری ـ چدن گرافيت كروی
ISIRI 4842: استاندارد ملی شیرهای يكطرفه چدني ـ نوع پروانه‌اي
 

-----------------------------------

 

دانلود کاتالوگ و راهنماي حمل، نصب و نگهداري